Financien 2018

Financien 2018

Balans per 31 December

ACTIVA
Materiële vaste activa
Liquide middelen € 148.095-
Totaal activa € 148.095,-
PASSIVA
Vermogen voor projecten €147.245,-
Eigen vermogen
Kortlopende schuld € 850,-
Totaal passiva € 148,095,-

Staat van baten en lasten

BATEN
Donaties € 371,-
Interest €-341,-
Totaal baten € -1.726,-
LASTEN
Projecten € 937,-
Kantoor € 125,-
Huisvesting
Algemene kosten € 694,-
totaal lasten € 1.756,-

Projecten  specificatie

Representatiekosten € 0,-
Kosten Sri Lanka € 589,-
Kosten Filippijnen
Kosten Indonesië/Ambon
Kosten Ghana
Kosten diverse projecten
Donatie SVHO
Kosten Ellawalla € 348,-
Totale kosten 937,-
nl_NLNL
en_USEN nl_NLNL