Financiën 2017

Financiën 2017

Balans per 31 December

ACTIVA
Materiële vaste activa
Liquide middelen € 149.972,-
Totaal activa € 149.972,-
PASSIVA
Vermogen voor projecten €148.971,-
Eigen vermogen
Kortlopende schuld € 1.001,-
Totaal passiva € 149.972,-

Staat van baten en lasten

BATEN
Donaties € 3.691,-
Interest €-422,-
Totaal baten € -142.191,-
LASTEN
Projecten € 144.103,-
Kantoor € 181,-
Huisvesting
Algemene kosten € 1.176,-
totaal lasten € 145.460,-

Projecten  specificatie

Representatiekosten € 190,-
Kosten Sri Lanka € 700,-
Kosten Filippijnen € 6.325,-
Kosten Indonesië/Ambon
Kosten Ghana
Kosten diverse projecten
Donatie SVHO € 135,689,-
Kosten Ellawalla € 1.199,-
Totale kosten 144.103,-
nl_NLNL
en_USEN nl_NLNL