Financiën 2016

Financiën 2016

ACTIVA
Materiële vaste activa
Liquide middelen € 291.912,-
Totaal activa € 291.912,-
PASSIVIA
Vermogen voor projecten € 291.162,-
Eigen vermogen
Kortlopende schuld € 750,-
Totaal passiva € 291.912,-

Staat van baten en lasten

BATEN
Donaties € 22.271,-
Interest € 111,-
Totaal baten € 22.382,-
LASTEN
Projecten € 39.662,-
Kantoor € 1.461,-
Huisvesting € 2.331,-
Algemene kosten € 1.659,-
totaal lasten € 45.113,-
nl_NLNL
en_USEN nl_NLNL